OHERWYDD Y TYWYDD MAE WONDERLAND GAEAF CAERDYDD AR GAU HEDDIW. BYDD YR HOLL ARCHEBION YN CAEL EU HAD-DALU'N LLAWN
Rheolau Sglefrio

Mae sglefrwyr yn cytuno:

 • Cynnal rheolaeth dros eu cyflymder sglefrio drwy gydol y sesiwn;
 • Sglefrio ar gyflymder sy'n ystyried cyflwr yr iâ a nifer y sglefrwyr eraill ar yr iâ;
 • Darllen a dilyn yr holl arwyddion a rhybuddion diogelwch;
 • Dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan staff iâ a staff atyniadau;
 • Bod yn ymwybodol ac osgoi sglefrwyr a gwrthrychau eraill ar yr iâ;
 • Bod yn ymwybodol o lefel eu gallu ar yr iâ ac i sglefrio o fewn y gallu hwnnw;
 • Sglefrio mewn modd sy'n briodol i nifer y sglefrwyr ac amodau'r rhew;
 • Ddim yn cymryd rhan neu'n ceisio cymryd rhan mewn sglefrio pan fyddant o dan ddylanwad alcohol, cyffuriau neu sylweddau eraill a allai effeithio ar eu gallu i sglefrio neu reoli eu sglefrio;
 • Gadael yr iâ mewn modd amserol ar ddiwedd y sesiwn neu pan gyfarwyddir gadael gan staff;
 • Ceisio peidio â chael mynediad i'r iâ pan fydd cynnal a chadw iâ ar y gweill; a
 • Peidiwch â chymryd bwyd, diod na gwm cnoi ar yr iâ na cheisio bwyta, yfed na chnoi gwm tra ar yr iâ.

Mae gwylwyr yn cytuno:

 • ymddwyn mewn modd priodol a pheidio â chymryd rhan mewn unrhyw gam-drin geiriol neu gorfforol nac ymddwyn yn afreolus tuag at unrhyw staff, gwylwyr neu sglefrwyr eraill;
 • sicrhau nad yw eu hymddygiad yn cynyddu'r risg o anaf iddyn nhw eu hunain neu i eraill;
 • Sicrhau bod y llawlyfr o amgylch yr iâ yn glir i sglefrwyr ei ddefnyddio; a
 • Peidiwch â dringo ar neu dros y rhwystr o amgylch y llawr sglefrio iâ nac eistedd arno.
Gwnewch a pheidiwch â mynd i'r rhew

Gwnewch y canlynol:

 • Gwisgwch ddillad addas ar gyfer sglefrio mewn cyfleuster awyr agored.
 • Rhowch eich esgidiau sglefrio yn yr ardal gyfnewid sglefrio gan ddefnyddio'r seddi a ddarperir.
 • Gwnewch yn siŵr bod eich esgidiau sglefrio yn cael eu maint a'u ffitio'n gywir cyn mynd i mewn i'r ardal iâ.
 • Tynnwch neu fynd i mewn i unrhyw eitemau coll – sgarffiau, laniardiau ac ati cyn mynd i mewn i'r ardal iâ.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod wedi gadael unrhyw fagiau / siopa gyda di-sglefriwr oddi ar yr iâ neu yn yr ystafell gotiau a ddarperir.
 • Cadwch draw o'r ardal iâ pan fydd unrhyw ailwynebu neu gynnal a chadw yn digwydd.
 • Gwnewch sglefrio i gyfeiriad gwrth-clocwedd.*
 • Cadwch sŵn i lefel dderbyniol (h.y. dim sgrechian na gweiddi).
 • Rhowch wybod i aelod o'r staff am unrhyw ddigwyddiadau neu ddamweiniau ar unwaith.
 • Rhowch sbwriel yn y biniau a ddarperir.
 • Dylech bob amser wrando ar gyfarwyddiadau'r staff a'u dilyn.

* Byddwch yn ymwybodol: Mae'r llwybr iâ yn gweithredu llif unffordd, gwrthglocwedd. Mewn achos o ddigwyddiad neu newid yn amodau'r iâ, efallai y gofynnir i chi sglefrio mewn llif clocwedd. Gwrandewch ar y cyfarwyddiadau fel y cyfarwyddir a sicrhewch eich bod yn dilyn y llif fel y cyfarwyddir.

Paid os gweli di'n dda:

 • Peidiwch ag ysmygu na sigaréts yn unrhyw le o fewn cyfnewid sglefrio neu ar yr iâ.
 • Peidiwch â mynd ar yr iâ heb wisgo esgidiau sglefrio wedi'u ffitio'n gywir neu afael iâ.
 • Peidiwch â gwisgo hwdis / cotiau gyda'r cwfl i fyny.
 • Peidiwch â mynd â bagiau, ffonau, tabledi, chwaraewyr cyfryngau, clustffonau na chamerâu ar yr iâ.
 • Peidiwch â defnyddio dyfeisiau symudol na chlustffonau tra ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio tra dan ddylanwad alcohol neu sylweddau eraill.
 • Peidiwch â bwyta, bwyta nac yfed tra ar y rhew.
 • Peidiwch â chwarae tag, cyffwrdd nac unrhyw gemau eraill tra ar yr iâ.
 • Peidiwch â pherfformio unrhyw driciau neu styntiau tra ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio na sglefrio yn rhy agos at y cwsmer o'ch blaen.
 • Peidiwch ag eistedd na dringo ar y rhwystr / rheilffordd law o amgylch yr iâ.
 • Peidiwch sglefrio ar draws canol yr iâ, nac yn erbyn llif sglefrwyr eraill.
 • Peidiwch â sglefrio mewn cadwyni neu grwpiau.
 • Peidiwch â chael grŵp o fwy na 3 o bobl yn dal dwylo.
 • Peidiwch â difrodi, sglodion, taflu na chwistrellu'r rhew yn fwriadol.
 • Peidiwch â chario plant na babanod tra ar yr iâ.
 • Peidiwch â sglefrio yn ôl.
 • Peidiwch â sefyll yn llonydd na chasglu mewn grwpiau tra ar yr iâ.

© Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 2024. Cedwir pob hawl.