Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd

Cardiff’s Winter Wonderland

Gwybodaeth Ychwanegol

Gwybodaeth Ychwanegol

Gŵyl y Gaeaf yn ôl ar gyfer 2021! 

Mae’r llawr a’r llwybr sglefrio iâ yn aros ar dir eiconig Castell Caerdydd. Ar gyfer 2021 mae gennym lawr sglefrio iâ a llwybr iâ felly mae rhywbeth at ddant pawb – gall sglefrwyr newydd roi cynnig ar y llawr sglefrio iâ a gall sglefrwyr mwy hyderus fwynhau ein llwybr iâ ar diroedd trawiadol Castell Caerdydd.  

Yn ôl yr arfer, bydd y llawr sglefrio iâ dan orchudd, nid yw’r llwybr iâ dan orchudd felly gallwch fwynhau golygfeydd syfrdanol Castell Caerdydd. Os ydych chi’n bwriadu rhoi cynnig ar ein llwybr iâ, gwnewch yn siŵr bod gennych ddillad addas i’r awyr agored gan na allwn warantu’r tywydd.  

Mae’r sesiynau’n 60 munud o hyd (gan gynnwys yr amser a gymerir i gasglu, ffitio a dychwelyd eich esgidiau sglefrio) 

Rhaid rhag-archebu tocynnau ar-lein, nid oes cyfleuster swyddfa docynnau ar y safle.  

 

Beth i’w wneud wrth gyrraedd  

Ewch i fynedfa’r Castell – cewch eich cyfarch yno a’ch cyfeirio tuag at y Llwybr Iâ, nid oes angen eich tocyn arnoch i fynd i mewn i’r castell. 

15 munud cyn dechrau eich sesiwn, ewch tuag at y ciw Llawr Sglefrio Iâ – gwnewch yn siŵr bod eich tocyn yn barod i’w sganio. Nid oes angen i chi ei argraffu, gallwch ei ddangos ar eich ffôn neu lechen.  

Dim ond deiliaid tocynnau fydd yn cael ciwio, os oes gennych chi rywun gyda chi sydd eisiau gwylio gallant fachu man yn yr ardal eistedd o amgylch y llwybr iâ. Nid oes cyfleusterau gwylio yn y babell fawr.  

Ar ôl i’ch tocyn gael ei sganio gallwch gasglu’ch esgidiau sglefrio ac unrhyw bengwiniaid o’r cownter yna dod o hyd i fainc i newid i’ch esgidiau sglefrio.  

Cofiwch na allwch fynd ag unrhyw fagiau ar yr iâ, gadewch nhw gyda rhywun sy’n gwylio neu gallwch eu gollwng yn ein hystafell gotiau (£2 yr eitem). Peidiwch â gadael eitemau heb oruchwyliaeth yn y tŷ sglefrio neu o amgylch y llwybr iâ oherwydd gallant gael eu symud neu eu dinistrio.  

Gwisgwch eich esgidiau sglefrio iâ a phan fyddwn ni’n barod byddwn yn eich galw chi i’r iâ. Mwynhewch!  

 

COVID-19 

Ni ddylai gwesteion/ deiliaid tocynnau deithio i’r digwyddiad na mynychu’r digwyddiad os dywedwyd wrthynt am hunan-ynysu, eu bod wedi profi’n bositif am y Coronafeirws neu fod ganddynt unrhyw un o’r symptomau canlynol: 

 • Peswch parhaus newydd 
 • Tymheredd uchel 
 • Colled neu newid i’ch synnwyr arogli neu flasu 

Rydyn ni wedi gweithio’n galed iawn i greu amgylchedd diogel, pleserus i bawb yng Ngŵyl y Gaeaf. Er mwyn sicrhau eich diogelwch chi a diogelwch ein tîm, rydym yn:  

 • Glanhau meinciau, rheiliau llaw a phwyntiau cyffwrdd aml yn rheolaidd  
 • Gweithredu system unffordd o amgylch yr iâ 
 • Casglu Gwybodaeth Tracio ac Olrhain trwy ein system docynnau 

Argymhellir eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb wrth giwio ac yn y Gyfnewidfa Esgidiau Sglefrio. Nid oes angen i chi wisgo gorchudd wyneb wrth sglefrio.  

 

TRACIO AC OLRHAIN 

Rydym yn casglu ein gwybodaeth tracio ac olrhain trwy ein system docynnau – pan fyddwch yn prynu tocynnau gofynnir i chi am enw a manylion cyswllt y sawl sy’n archebu’r tocynnau ac enw a rhif cyswllt pob gwestai. Sicrhewch eich bod yn nodi’r manylion cyswllt cywir ac enwau’r deiliaid tocynnau.  

Os byddwch chi’n newid gwestai / gwesteion cyn cyrraedd, rhowch wybod i ni trwy support@ticketsource.co.uk neu customerservices@a2live.com fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion. 

 

OEDRAN SGLEFRIO 

Rhaid i chi fod yn 3 oed neu’n hŷn i sglefrio. Mae tocynnau plant ar gael i sglefrwyr rhwng 3 oed ac 16 oed (yn gynhwysol). 

Rhaid i unrhyw un sy’n 16 oed neu’n iau fod yng nghwmni rhywun dros 18 oed ar yr iâ.  

PENGWINIAID 

Mae nifer gyfyngedig o Bengwiniaid cymorth sglefrio hwyliog ar gael ym mhob sesiwn. 

Rydym yn cynnig 50% o’n stoc Pengwin i’w cadw ar-lein, tra bod y 50% sy’n weddill yn cael eu cadw ar gyfer rhentu ar y safle. Mae pengwiniaid ar gael ar sail y cyntaf i’r felin yn unig. 

 • Dim ond sglefrwyr o dan 1.2M wrth wisgo esgidiau ddylai ddefnyddio’r pengwiniaid. Mae’r penderfyniad terfynol ar y taldra a ganiateir ar ddisgresiwn llwyr y Rheolwr ar ddyletswydd.   
 • Rhent pengwin = £5.00 y pen / y sesiwn.  
 • Rhaid i’r defnyddiwr wthio pengwiniaid o’r tu ôl. Ni ddylai defnyddwyr reidio ar y Pengwiniaid nac eistedd arnynt. Os gwelir bod rhywun yn camddefnyddio pengwin, bydd y pengwin yn cael ei dynnu oddi arno/arni a gellid gofyn i’r unigolyn adael y llawr iâ. 
 • Rhaid defnyddio pengwiniaid fel y dangosir ar yr arwyddion diogelwch o amgylch yr iâ.  
 • Ni ellir cyfnewid pengwiniaid rhwng plant na’u rhoi i unrhyw barti arall. 
 • Rhaid tynnu pengwiniaid nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio / nad oes eu hangen mwyach o’r iâ a’u dychwelyd i’r ddesg rhentu pengwin.   

ESGIDIAU SGLEFRIO I 

Mae mynediad i’r  Iâ yn cynnwys llogi esgidiau sglefrio. Rydym yn stocio meintiau esgidiau sglefrio o faint J8 iau i faint Oedolyn 15. Yn gyffredinol, nid oes hanner meintiau (4.5 / 7.5 ac ati) ar gael. Mae esgidiau sglefrio ar gael ar sail y cyntaf i’r felin. Yn ystod sesiynau prysur efallai y byddwn yn rhedeg allan o feintiau penodol – lle bo hynny’n bosibl, cynigir maint arall i ddefnyddwyr. Mae croeso i sglefrwyr ddod â’u hesgidiau sglefrio eu hunain, ond ni roddir gostyngiad ar y pris mynediad. 

Mae esgidiau sglefrio llafn dwbl ar gael yn rhad ac am ddim i blant ag esgidiau hyd at faint 11 iau. Mae’r esgidiau sglefrio hyn yn addas i blant sy’n ei chael hi’n anodd cydbwyso ar esgidiau sglefrio sengl.  

Mae esgidiau sglefrio dwbl yn ffitio dros esgidiau presennol plentyn ond dim ond ar gyfer esgidiau ymarfer corff gwadnau gwastad y maent yn addas. Ni fydd esgidiau / esgidiau glaw swmpus yn ffitio yn yr esgidiau sglefrio llafn dwbl.   

Stoc gyfyngedig o esgidiau sglefrio llafn dwbl sydd ar gael ac fe’u cynigir ar sail y cyntaf i’r felin. Efallai y gofynnir i chi am flaendal ad-daladwy o £5 ar gyfer yr esgidiau sglefrio llafn dwbl.  

 

HYGYRCHEDD 

Mae’r llawr sglefrio a’r llwybr iâ yn hygyrch i bawb! Rydym yn croesawu pob gallu a gofynion mynediad.  

Mae’r llawr sglefrio iâ / llwybr iâ yn addas ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn, rhai gwthio a thrydanol. Sylwch efallai y bydd angen newid cadeiriau olwyn drydanol i’r modd gwthio er mwyn osgoi llithro ar yr iâ. Siaradwch â’r Rheolwr ar Ddyletswydd yn y llawr sglefrio os nad ydych yn siŵr cyn mynd ar yr iâ. 

Rydym yn argymell bod cynorthwyydd personol neu ofalwr yn mynd yng nghwmni defnyddwyr cadeiriau olwyn.  

Rydym yn cynnig mynediad am ddim i 1 cynorthwyydd personol neu ofalwr wrth archebu tocyn hygyrchedd. Rhaid i’r cynorthwyydd personol neu’r gofalwr wisgo esgidiau sglefrio iâ neu afaelion ar yr iâ, rydym yn argymell gafaelion iâ.  

Mae gennym sesiwn hygyrchedd bwrpasol bob dydd Mercher – mae’r sesiynau hyn yn hamddenol (llai o niferoedd) a dim ond os yw tocyn hygyrch yn cael ei ddewis y bydd ar gael.    

Os oes gennych unrhyw gwestiynau hygyrchedd, cysylltwch â ni trwy: customerservices@a2hlive.com 

 

TOCYNNAU MYFYRWYR 

Bydd angen i bob Deiliad Tocyn Myfyriwr ddarparu ID myfyriwr dilys wrth fynd i mewn i’r atyniad. Bydd methu â dangos ID myfyriwr dilys (Cerdyn Adnabod Prifysgol neu Gerdyn UCM) yn golygu y bydd yn rhaid i ddeiliad y tocyn brynu tocyn pris llawn newydd i gael mynediad. 

BAGIAU / BAGIAU CEFN 

Efallai y bydd angen cynnal chwiliad diogelwch ar unrhyw fagiau sy’n cael eu cludo i’r atyniad. 

Ni chaniateir bagiau ar yr iâ. Mae gwasanaeth ystafell gotiau ar gael lle gellir gadael eiddo ar gost o £2 yr eitem. Gellir gadael bygis yn yr ystafell gotiau yn rhad ac am ddim.  

Sylwch y gall unrhyw fagiau sy’n cael eu gadael heb oruchwyliaeth yn y Gyfnewidfa Esgidiau Sglefrio neu o amgylch y llawr sglefrio a llwybr iâ gael eu symud ac y gallai’r gwasanaethau diogelwch eu dinistrio. Peidiwch â gadael bagiau heb oruchwyliaeth ar unrhyw adeg.  

DYFEISIAU ELECTRONIG SYMUDOL 

Gwaherddir defnyddio ffonau symudol, llechi, camerâu, chwaraewyr cyfryngau neu glustffonau (gwifrau neu ddiwifr) ar yr iâ yn llwyr. Gofynnir i unrhyw un sy’n defnyddio dyfais electronig / clustffonau ar yr iâ i adael yr iâ heb ad-daliad. 

YSMYGU – SIGARÉTS, E-SIGARÉTS A FEPIO 

Ni chaniateir ysmygu, sigaréts, e-sigaréts a fepio yn unrhyw le ar safle’r atyniad. Gofynnir i gwsmeriaid a / neu ymwelwyr sy’n ysmygu i adael y safle. 

SYLWADAU / CWYNION  

Rydyn ni’n gwneud ein gorau glas i gynnig profiad rhagorol i’n holl westeion ond weithiau mae pethau’n digwydd a all effeithio ar y profiad hwnnw. Os ydych chi’n teimlo bod rhywbeth wedi effeithio ar eich ymweliad, siaradwch â’r Rheolwr ar Ddyletswydd a fydd yn gallu gweithredu ar unwaith. Os nad ydych yn hapus â sut yr ymdriniwyd â’r sefyllfa ar y safle, gallant gyfeirio’r gŵyn am ymchwiliad pellach.  

Os hoffech chi siarad â rhywun ar ôl eich ymweliad, anfonwch e-bost at CustomerServices@A2Hlive.com – Byddwch yn ymwybodol y gall fod yn anodd iawn ymchwilio a datrys sefyllfa ar ôl i chi adael y safle, felly siaradwch â’n tîm ar y safle os yw hynny’n bosibl.  

BETH I’W WISGO 

Mae’r llawr sglefrio iâ dan orchudd ond mae’r Llwybr Iâ yn agored felly bydd angen dillad cynnes arnoch chi. Ni allwn warantu’r tywydd felly efallai y bydd angen dillad dal dŵr arnoch chi.  

Bydd angen pâr o sanau arnoch chi, rydym yn argymell sanau trwchus.  

Rydym yn cynghori twcio unrhyw ddillad rhydd – sgarffiau ac ati. Gallwch chi wisgo cotiau a hwdis ond mae’n rhaid i chi gadw’r cwfl i lawr – mae hyn er mwyn i chi allu gweld sglefrwyr eraill o’ch cwmpas.  Os ydych chi’n gwisgo’ch cwfl bydd ein staff yn gofyn ichi ei roi i lawr, os bydd rhaid gofyn mwy nac unwaith gall arwain at ofyn i chi adael yr iâ. 

 

TIRWEDD 

Byddwch yn ymwybodol, oherwydd natur anwastad y tir ar y safle, y gallai fod yn anodd i wylwyr symud o gwmpas yn rhwydd. Mae pob gwyliwr yn dod i mewn ar ei risg ei hun ac fe’u cynghorir i wisgo esgidiau addas.  

 

GWYBODAETH i WYLWYR 

Ni chaniateir ffotograffiaeth fflach ar yr iâ nac o’i gwmpas. Gall fflachiadau dynnu sylw sglefrwyr neu gallant sbarduno epilepsi a all fod yn hynod beryglus pan fyddant ar yr iâ.  

GWYBODAETH BELLACH: 

Mae rhagor o wybodaeth a Chwestiynau Cyffredin i’w gweld yma:

Rheolau’r Safle (Digwyddiadau Gaeaf) 

 

 • Mae’r rheolwyr yn cadw’r hawl i chwilio trwy fagiau a chynnal chwiliad corffol ar unigolion sy’n mynychu’r digwyddiad 
 • Arwynebau anwastad / llithrig drwyddi draw 
 • Gwaherddir cludo alcohol i’r safle yn llwyr 
 • Dim ond Bwyd a Diod a brynir ar y safle y gellir eu bwyta a’u hyfed yma 
 • Teledu cylch cyfyng ar waith 24 awr  
 • Ni chaniateir ffotograffiaeth na ffilmio proffesiynol ar y safle heb gael caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw 
 • Efallai y bydd staff y digwyddiad yn cwestiynu diben ffotograffiaeth 
 • Ni chaniateir unrhyw anifeiliaid ac eithrio cŵn tywys 
 • Dim beiciau/sgwteri 
 • Mae rheolwyr yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i’r safle 
 • Rhaid i blant gael eu goruchwylio gan oedolyn cyfrifol bob amser 
 • Sylwch ar yr holl rybuddion diogelwch, cyfyngiadau taldra, ffensys a pharthau gwahardd sydd ar waith i sicrhau diogelwch a chysur yr holl ymwelwyr

RHEOLAU’R IÂ

Mae sglefrwyr yn cytuno i

 • Gadw rheolaeth dros eu cyflymder sglefrio trwy gydol y sesiwn; 
 • Sglefrio ar gyflymder sy’n ystyried cyflwr yr iâ a nifer y sglefrwyr eraill ar yr iâ; 
 • Darllen a dilyn yr holl arwyddion a rhybuddion diogelwch;
 • Dilyn unrhyw gyfarwyddiadau a roddir gan staff iâ a staff yr atyniad;
 • Cadw at holl ofynion diogelwch COVID-19, y gallwn eu gweithredu o bryd i’w gilydd;
 • Bod yn ymwybodol o sglefrwyr a gwrthrychau eraill ar yr iâ a’u hosgoi;
 • Bod yn ymwybodol o lefel eu gallu ar yr iâ ac i sglefrio o fewn y gallu hwnnw;
 • Sglefrio mewn modd sy’n briodol i nifer y sglefrwyr a chyflwr yr iâ;
 • Peidio â sglefrio na cheisio sglefrio pan fyddant dan ddylanwad alcohol, cyffuriau neu sylweddau eraill a allai effeithio ar eu gallu i sglefrio neu reoli eu sglefrio; 
 • Gadael yr iâ mewn modd amserol ar ddiwedd y sesiwn neu pan fydd staff yn rhoi cyfarwyddiadau i adael;
 • Peidio â cheisio mynd ar yr iâ pan fydd gwaith cynnal a chadw yn digwydd ar yr iâ; a 
 • Pheidio mynd â bwyd, diod na gwm cnoi ar yr iâ na cheisio bwyta, yfed na chnoi gwm ar yr iâ. 

Mae gwylwyr yn cytuno i

  • Ymddwyn  mewn modd priodol a pheidio â chymryd rhan mewn unrhyw gam-drin geiriol neu gorfforol neu ymddygiad afreolus tuag at unrhyw staff, gwylwyr neu sglefrwyr eraill;
  • Sicrhau nad yw eu hymddygiad yn cynyddu’r risg o anaf iddynt hwy eu hunain neu i eraill;
  • Sicrhau bod y canllaw o amgylch yr iâ yn glir i sglefrwyr ei ddefnyddio; a
 • Pheidio â dringo ar neu dros y rhwystr o amgylch y llawr sglefrio iâ nac eistedd arno. 

GAIR I GALL :

COFIWCH

 • Wisgo gwisg addas ar gyfer sglefrio mewn cyfleuster awyr agored.
 • Gwisgo eich esgidiau sglefrio yn yr ardal cyfnewidfa esgidiau sglefrio gan ddefnyddio’r seddi a ddarperir.
 • Sicrhau bod eich esgidiau sglefrio o’r maint cywir ac yn ffitio’n iawn cyn mynd i mewn i’r ardal iâ.
 • Tynnu neu dwcio unrhyw eitemau rhydd – sgarffiau, laniard gwddf ac ati cyn mynd i mewn i’r ardal iâ.  
 • Gadael unrhyw fagiau / siopa gyda rhywun nad yw’n sglefrio oddi ar yr iâ neu yn yr ystafell gotiau a ddarperir. 
 • Cadw’n glir o’r ardal iâ pan fydd unrhyw waith cynnal a chadw’n cael ei wneud.
 • Sglefrio i gyfeiriad gwrthglocwedd.*
 • Cadw sŵn i lefel dderbyniol (h.y. dim sgrechian na gweiddi).
 • Rhoi gwybod i aelod o staff ar unwaith am unrhyw ddigwyddiadau neu ddamweiniau.
 • Rhoi sbwriel yn y biniau a ddarperir.
 • Gwrando ar gyfarwyddiadau’r staff bob amser ac ufuddhau iddynt.

*Byddwch yn Ymwybodol: Mae’r llwybr iâ yn gweithredu llif unffordd, gwrthglocwedd. Os bydd digwyddiad neu newid yng nghyflwr yr iâ efallai y gofynnir i chi sglefrio mewn llif clocwedd. Gwrandewch ar gyfarwyddiadau’r staff a gwnewch yn siŵr eich bod chi’n dilyn y llif yn ôl y cyfarwyddyd. 

Peidiwch â

 • Ysmygu na fepio unrhyw le o fewn y gyfnewidfa esgidiau sglefrio nac ar yr iâ.
 • Mynd ar yr iâ heb wisgo esgidiau sglefrio neu afaelion iâ wedi’u ffitio’n gywir.
 • Gwisgo hwdis / cotiau gyda’r cwfl i fyny.
 • Mynd â bagiau, ffonau, llechi, chwaraewyr cyfryngau, clustffonau na chamerâu ar yr iâ.
 • Defnyddio dyfeisiau symudol na chlustffonau ar yr iâ.
 • Sglefrio tra dan ddylanwad alcohol neu sylweddau eraill.
 • Bwyta, cnoi nac yfed wrth sglefrio.
 • Chwarae tag, cyffwrdd nac unrhyw gemau eraill ar yr iâ.
 • Gwneud unrhyw driciau na styntiau ar yr iâ.
 • Sglefrio gwib na sglefrio yn rhy agos at y cwsmer o’ch blaen.
 • Eistedd na dringo ar y rhwystr / canllaw o amgylch yr iâ.
 • Sglefrio ar draws canol yr iâ, nac yn erbyn llif sglefrwyr eraill.
 • Sglefrio mewn cadwyni na grwpiau.
 • Cael grŵp o fwy na 3 pherson yn dal dwylo.
 • Difrodi, tolcio, taflu na chwistrellu’r iâ yn fwriadol.
 • Cario plant a / neu fabanod ar yr iâ.
 • Sglefrio am yn ôl.
 • Sefyll yn yr unfan na chasglu mewn grwpiau ar yr iâ.