Gŵyl Y Gaeaf Caerdydd

Cardiff’s Winter Wonderland

Bydd Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn agor ar 16eg Tachwedd ac yn cau ar 2il Ionawr, dim ond ar ddydd Nadolig a dydd San Steffan byddwn ni ar gau. Cadwch lygad ar y cyfryngau cymdeithasol a’n gwefan am amseroedd agor oherwydd gall y rhain newid oherwydd amgylchiadau annisgwyl.

Gellir archebu’r Sglefrio Iâ a Bar Iâ ymlaen llaw, ond mae’r holl atyniadau eraill gan gynnwys bar Sur la Piste yn gweithredu ar sail y cyntaf i’r felin.

Na! Nid oes unrhyw dâl mynediad, mae’n rhad ac am ddim i fynd i mewn, dim ond am yr atyniadau rydych chi’n eu dewis y mae’n rhaid i chi dalu.

Mae tocynnau reidiau yn costio £1.00 yr un a gellir eu prynu o’r bythau tocynnau ar y safle. Bydd bythau tocynnau yn cau 15 munud cyn amser cau’r safle bob nos.

Yn anffodus, nid ydym yn caniatáu cŵn i safle’r digwyddiad. Rydym yn caniatáu cŵn tywys ac mae gennym bowlen ddŵr yn agos at y bar. Gall Gŵyl y Gaeaf Caerdydd fod yn brysur iawn ac yn swnllyd felly efallai na fydd yn amgylchedd addas ar gyfer cŵn.

Oes! Diogelwch yw ein prif flaenoriaeth ac rydym eisiau i bawb deimlo’n ddiogel yn y digwyddiad. Weithiau gall ein swyddogion diogelwch gynnal gwiriadau bagiau ac mae cyfyngiadau ar ba eitemau yr ydym yn eu caniatáu ar y safle. Gofynnwn i’n holl ymwelwyr barhau’n wyliadwrus a pheidio â gadael bagiau, neu eiddo heb oruchwyliaeth. 

Nid ydym yn caniatáu’r eitemau canlynol ar safle’r digwyddiad – 

 • Cyllyll
 • Tân gwyllt
 • Canister Mwg
 • Cyrn Awyr
 • Fflerau
 • Arfau
 • Eitemau Peryglus 
 • Laserau
 • Poteli/llestri gwydr/caniau 
 • Polion
 • Dronau
 • Unrhyw eitem y gellir ei defnyddio neu ei hystyried yn arf a allai beryglu diogelwch y cyhoedd
 • Poteli diod/hylif agored (Derbynnir poteli dŵr heb eu hagor).

Cofiwch fod Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn ddigwyddiad awyr agored felly gwnewch yn siŵr eich bod chi’n gwisgo’n gynnes! Mae yna ardaloedd dan orchudd ac ardaloedd eistedd dan do ac rydym yn croesawu pawb i ddefnyddio’r rhain!

Oes, bydd cymorth cyntaf ar gael drwyddi draw’r digwyddiad, gofynnwch i aelod o’r tîm os oes angen sylw meddygol arnoch chi.

Rydym yn gweithredu polisi her 25 yn y digwyddiad felly wrth brynu alcohol, gofynnir i chi am gerdyn adnabod dilys i gadarnhau eich bod yn 18 oed neu’n hŷn os yw’n ymddangos eich bod yn iau na 25 oed.

Ni chaniateir dod ag alcohol i’r digwyddiad o’r tu allan, a rhaid yfed unrhyw ddiodydd alcoholig a brynir ar y safle cyn gadael safle’r digwyddiad.

Mae bandiau arddwrn gofalwyr ar gael, dangoswch brawf yn y bythau tocynnau ar y safle i dderbyn band arddwrn a fydd yn caniatáu i’r gofalwr dynodedig reidio am ddim gyda’r cwsmer sy’n talu. Dylai cwsmeriaid a’u Gofalwyr asesu eu galluoedd eu hunain a gwneud penderfyniad gwybodus ynghylch pa atyniadau y gallant eu defnyddio, neu yr hoffent eu defnyddio.

Er y byddwn bob amser yn ceisio bod mor gwbl gynhwysol ag y gallwn yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd, mae rhai reidiau ac atyniadau yn y Digwyddiad yn gorfforol heriol ac yn egnïol. Felly mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn cadw’r hawl i wrthod mynediad i unrhyw reid neu atyniad os ydym yn teimlo bod risg annerbyniol i’ch diogelwch neu ddiogelwch eraill pe byddech yn cymryd rhan. Mae ein gweithredwyr reidiau ac aelodau ein tîm bob amser ar gael i gynorthwyo a chynghori mewn unrhyw ffordd posibl.

Ydym, mae’n well gennym ni daliadau digyswllt.

Mae’r llawr sglefrio iâ dan orchudd yn ôl yr arfer ond nid yw’r Llwybr Iâ dan orchudd felly dewch â dillad awyr agored addas os ydych chi eisiau defnyddio’r Llwybr Iâ. 

Bydd y llawr sglefrio a llwybr iâ yn gweithredu ym mhob tywydd, gan gynnwys os yw hi’n bwrw glaw. Sicrhewch fod gennych ddillad addas ar gyfer tywydd gwlyb. 

Yr unig reswm y gallai fod angen i ni stopio sesiwn neu gau’r llawr sglefrio yw oherwydd gwynt cryf. Byddwn bob amser yn ceisio hysbysu hyn ar gyfryngau cymdeithasol os bydd yn rhaid inni gau. Byddwch yn ymwybodol y bydd y llawr a’r iâ yn llithrig pan fyddant yn wlyb.

Gallwch, mae gennym ystafell gotiau ar gyfer sglefrwyr, mae’n £2 yr eitem. Peidiwch â gadael eitemau heb oruchwyliaeth yn y gyfnewidfa esgidiau sglefrio neu o amgylch y llwybr iâ. Gellir symud neu ddinistrio eitemau heb oruchwyliaeth.

Gallwch archebu tocynnau ar-lein neu dros y ffôn trwy TicketSource 03336 663366, ar gyfer grwpiau o 10 neu fwy gallwch gysylltu â ni ar: customerservices@a2hice.com 

Nid oes gennym swyddfa docynnau ar y safle eleni, gallwch brynu tocynnau ar-lein ar unrhyw adeg. Gallwch hefyd archebu tocynnau dros y ffôn gyda TicketSource ar 0333 666 4466.

Yn anffodus, ni allwn gyfnewid unrhyw docynnau.

Rydym yn cynnig esgidiau sglefrio o 8 iau i faint oedolyn 15.

Yn anffodus, na, nid ydym yn caniatáu ffonau, camerâu, llechi ac ati ar yr iâ.

Ydym – rydym yn hygyrch i bawb. Sylwch efallai y bydd angen i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn trydan newid i’r modd gwthio. Rydym yn cynghori bod cynorthwyydd personol neu ofalwr yn mynd yn gwmni defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Oes – os oes angen cymorth arnoch, gofynnwch i aelod o staff.

Argymhellir eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb wrth giwio ac yn y Gyfnewidfa Esgidiau Sglefrio. Nid oes angen i chi wisgo gorchudd wyneb wrth sglefrio.

Ydym – Bydd angen i ddeiliaid tocynnau myfyrwyr ddod ag ID myfyriwr â ffotograff gyda nhw.

Gallwn – Gellir storio’r rhain cyhyd â’u bod wedi’u cau.

Yn anffodus, nid oes maes parcio yng Nghastell Caerdydd – mae parcio cyffredinol a hygyrch ar gael ym mhob Maes Parcio Canol y Ddinas. 

Byddwch yn ymwybodol y bydd parcio yng nghanol y ddinas yn brysur ac y gallai gweithgareddau neu ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yn y ddinas effeithio ar hyn.

Os ydych wedi newid un neu’n fwy o’ch gwesteion, rhowch wybod i ni fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion tracio ac olrhain. Gallwch anfon e-bost at ein tîm tocynnau ar support@ticketsource.co.uk neu ein tîm gwasanaeth i gwsmeriaid ar customerservices@a2hlive.com