Cwestiynau Cyffredin

Sglefrynnau o ba faint sydd ar gael?

Mae pob un o'n sglefrynnau yn sglefrynnau llafn unigol, ac rydym yn cynnig meintiau o J8 (plentyn) hyd at ac yn cynnwys 14 (oedolyn). Yn gyffredinol, mae sglefrynnau yn un maint mwy na maint eich esgidiau. Bydd ein staff sglefrio cyfeillgar yn hapus i gyfnewid eich sglefrynnau ar unrhyw adeg, er mwyn sicrhau bod gennych bâr o sglefrynnau yr ydych yn gyfforddus â nhw. Mae gennym stoc gyfyngedig o bob maint. Os na allwn roi eich maint cywir i chi, byddwn yn darparu ar eich cyfer yn y sesiwn sglefrio nesaf.  Rydym yn argymell yn gryf fod pob sglefrwr yn gwisgo sanau trwchus.

A alla i newid fy archeb?

Yn anffodus, ni allwn newid neu ddiwygio unrhyw archebion ar ôl iddynt gael eu gwneud. Sicrhewch, wrth wneud eich archeb, eich bod yn dewis yr amser a'r dyddiad cywir ar gyfer eich sesiwn sglefrio, gan na allwn newid eich archeb ar ôl y gwerthiant. Ni ellir cynnig ad-daliad ar werthiannau tocynnau ac ni ellir eu cyfnewid. Mae gwerthiannau tocynnau yn derfynol.

Beth am y tywydd?

Mae Winter Wonderland Caerdydd yn safle sydd wedi'i orchuddio'n rhannol. Mae'r rinc iâ, yr ardal gwylwyr a'r ardal cyfnewid sglefrynnau yn gwbl dan do, ac yn gweithredu ym mhob tywydd. Nid yw’r ffair nac ardal consesiwn Winter Wonderland o dan do. Cofiwch fod y digwyddiad hwn yn ddigwyddiad awyr agored ac i wisgo'n briodol. Mae'r rinc yn gweithredu yn y rhan fwyaf o dywydd, ac ni roddir ad-daliadau oherwydd tywydd garw.

Beth ddylwn i wisgo?

Mae Winter Wonderland Caerdydd yn ddigwyddiad awyr agored. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo'n briodol ar gyfer y tywydd. Ar gyfer y rhai sy’n sglefrio argymhellir yn gryf fod pob sglefrwyr yn gwisgo'n addas gyda sanau trwchus (sanau sgïo), nid sanau hyfforddi byrion, ynghyd â menig a sgarff. Mae'r rinc iâ wedi'i leoli mewn pabell fawr, ac mae'r tymheredd awyr amgylchynol yn oerach na'r hyn y tu allan.

A allaf ddefnyddio fy sglefrynnau fy hun?

Gallwch ddod â'ch sglefrynnau iâ a’u defnyddio ar y rinc yn y Winter Wonderland. Er nad oes gostyngiad i westeion sy’n dod â'u sglefrynnau eu hunain. Mae ein sglefrynnau yn cael eu darparu yn rhad ac am ddim.

Faint yw pris yr atyniadau yn y ffair?

Ni chymerir unrhyw arian ar yr atyniadau. Mae angen prynu tocynnau o'r bwth tocyn a leolir yn y ffair. Mae angen nifer wahanol o docynnau ar bob atyniad fesul person.

Ni allaf gyrraedd fy sesiwn, beth alla i ei wneud?

Mae pob gwerthiant tocyn yn derfynol, ac yn anffodus ni allwn ad-dalu sesiwn a chollir, na chyfnewid tocynnau am sesiwn arall. Fodd bynnag, gellir trosglwyddo tocynnau i berson arall. Rydym yn cynghori pob sglefrwr i gyrraedd o leiaf 15 munud cyn eu hamser sesiwn penodedig.

A oes ystafell gotiau?

Mae gennym ystafell gotiau yn y Winter Wonderland, gellir dod o hyd iddi yn yr ardal  gyfnewid sglefrynnau. Yma fe allwch chi storio'ch eiddo yn ystod eich sesiwn sglefrio. Mae tâl o £2.00 yr eitem ar gyfer pob eitem a adawyd yn yr ystafell gotiau. Ni all rheolwyr dderbyn cyfrifoldeb am golled neu ddifrod o unrhyw achos o gwbl i eiddo neu eitemau a adawyd yn yr ystafell gotiau.

Oes gennych chi bengwiniaid?

Oes, ond mae gennym gyflenwad cyfyngedig o bengwiniaid ar gael i'w rhentu ac mae cyfyngiadau taldra yn berthnasol. Gellir rhentu pengwiniaid i ddefnyddwyr sydd o dan 1.2M o daldra. Mae'r pengwiniaid, wedi'u dylunio gan y gwneuthurwr i bobl o dan 1.2M o daldra. Mae pengwiniaid ar gael i'w harchebu o flaen llaw, argymhellir hyn, gan na ellir gwarantu argaeledd ar y diwrnod. Nid oes gennym gyflenwad diddiwedd o bengwiniaid, felly fe'u llogir ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'r pengwiniaid wedi'u dylunio fel eitem hwyl yn unig, ac nid ydynt yn cael eu cynnig fel cymorth i sglefrio. Fe'u llogir yn ôl ewyllys y rheolwyr am £5.00 y pengwin, fesul sesiwn. Nid oes ad-daliadau ar unrhyw bengwin llog.

Beth yw maint y rinc?

Mae rinc Winter Wonderland Caerdydd yn 20M o led x 40M o hyd, gan greu maes iâ 800 metr sgwâr.

Beth yw deiliadaeth y rinc?

250 o sglefrwyr yw'r uchafswm a ganiateir. Mae Winter Wonderland Caerdydd yn ardal 800 metr sgwâr. Rydym yn caniatáu 3 metr sgwâr fel ffactor diogelwch fesul sglefriwr. Mae hyn yn pennu uchafswm deiliadaeth o 267 o sglefrwyr ar unrhyw adeg. Fodd bynnag, fel cysur ychwanegol, rydym yn cyfyngu ar ddeiliadaeth ymhellach i 250 o sglefrwyr ar unrhyw adeg.

Pryd mae’r rinc ar agor?

Mae Rinc Iâ Winter Wonderland Caerdydd ar agor bob dydd o ddydd Iau y 15fed o Dachwedd 2018 hyd at ddydd Sul yr 6fed o Ionawr 2019. Mae'r sesiynau'n dechrau am 09:45 a byddant yn rhedeg bob awr drwy'r dydd gyda'r sesiwn olaf yn dechrau am 9pm.

Beth yw'r oedran sglefrio isaf?

Yr oedran lleiaf ar gyfer sglefrio yw 3 oed. Nodwch fod rhaid i bob plentyn fod gydag oedolyn cyfrifol bob amser ar yr iâ. Ni chaniateir i blant dan 3 oed sglefrio.

Rwyf wedi colli fy nhocyn, beth allaf ei wneud?

Nid yw trefnydd y digwyddiad yn gyfrifol am docynnau coll, wedi'u dwyn na'u difrodi ac ni fyddant yn cael eu amnewid. Mae deiliaid tocynnau yn derbyn pob risg a pherygl sy'n gysylltiedig â mynychu'r digwyddiad hwn a rhyddhau trefnwyr y digwyddiad, Sayers Amusements a 11th Hour Ice Ltd, noddwyr y digwyddiad a phob asiant ohono o'r holl rwymedigaethau sy'n deillio o achosion o'r fath.

Pa mor hir yw'r sesiwn sglefrio?

Mae pob sesiwn yn para am 1 awr. Mae'r cyfnod 1 awr hwn hefyd yn cynnwys yr amser y mae'n ei gymryd i chi wisgo’ch sglefrynnau amdanoch. Cyrhaeddwch o leiaf 15 munud cyn amser dechrau eich sesiwn.

A yw iâ gwlyb yn beryglus?

Na, amodau hinsoddol sy’n achosi iâ gwlyb. Mae dyddiau oer, tawel yn golygu bod yr wyneb yn parhau i fod yn sych. Mae'r gwynt ar draws yr iâ yn achosi ffrithiant, sy'n cynhesu wyneb yr iâ gan arwain at wyneb gwlyb. Mae’r rheolwyr wedi darparu to dros yr iâ i atal gorfod cau oherwydd glaw. Os yw wyneb yr iâ yn wlyb, nid yw hyn yn ei gwneud hi'n anniogel i sglefrio, er y byddwch yn gwlychu os byddwch yn cwympo. Cofiwch fod yr iâ, wrth ei natur, yn wyneb llithrig, a bod slipiau a chwympo yn gallu digwydd.

Beth ydw i'n ei wneud ar ôl cyrraedd?

Os oes gennych e-docyn wedi’i argraffu adref, cyfeirnod archebu neu docyn postio, ewch yn syth i'r ardal gyfnewid sglefrynnau. Efallai y bydd gofyn i chi aros mewn rhes yma. Sicrhewch fod eich tocyn, e-bost, neu neges destun ar gael i'w gwirio a’i sganio. Os oes gennych docyn gostyngol, sicrhewch fod eich cerdyn adnabod ar gael i'w harchwilio h.y. Cerdyn UCM ar gyfer Myfyrwyr neu cerdyn adnabod milwrol ar gyfer y lluoedd arfog.

Ble alla i brynu tocynnau?

Ar-lein yma, ar y wefan hon. Trwy TicketSource ar 0333 666 4466 neu ewch i www.ticketsource.co.uk, ac yn ein Swyddfa Docynnau ar y rinc ei hun. Mae rhai sesiynau'n gwerthu yn gyflym felly archebwch yn gynnar i osgoi siom.

A all c adeiriau olwyn fynd ar yr iâ?

Gallant, rydym yn croesawu defnyddwyr cadeiriau olwyn i fynd ar y iâ. Rhaid i bob sglefriwr cadair olwyn fod gyda chydymaith. Mae'r cydymaith yn gallu gwisgo naill ai sglefrynnau neu glipiau iâ, rydym yn argymell clipiau iâ ar gyfer diogelwch ychwanegol. Pris mynediad defnyddwyr cadeiriau olwyn yw'r gyfradd docynnau arferol tra bod y cydymaith yn mynd am ddim. Rydym hefyd yn cynnal sesiynau pwrpasol ar gyfer defnyddwyr cadair olwyn, y rhai sydd â nam ar eu golwg, ac awtistig. Gweler y ddolen sesiynau hygyrch ar y wefan hon am ragor o wybodaeth. Ar adegau brig, efallai na fyddwn yn gallu darparu ar gyfer nifer o ddefnyddwyr cadair olwyn ar yr un pryd.

Lle mae’r peiriant arian agosaf?

Nid oes peiriant arian ar safle'r digwyddiad, fodd bynnag, mae yna lawer yn y cyffiniau agos i’r Winter Wonderland.

Ydych chi'n cynnig ad-daliadau?

Na, nid ydym yn ad-dalu unrhyw docyn, ni ellir ad-dalu'r tocynnau, ac mae'r holl werthiannau'n derfynol.

Ydych chi'n cynnig gwersi sglefrio?

Yn Winter Wonderland Caerdydd, ni allwn ddarparu gwersi sglefrio, ond gallwn, fodd bynnag, eich cyfeirio at y man cywir ar gyfer gwersi sglefrio.

Ydych chi'n darparu sglefrynnau â llafnau dwbl?

Na, nid ydym yn darparu'r rhain. Am ragor o wybodaeth am ein sglefrynnau, gweler "Pa faint o sglefrynnau sydd ar gael" yn y Cwestiynau Cyffredin.

A allaf ddod â grŵp ysgol?

Mae croeso cynnes i grwpiau ysgol o ddim mwy na 80. Mae athrawon yn sglefrio am ddim gydag ysgolion, i gymhareb o 1:15. Bydd unrhyw athrawon ychwanegol y tu allan i'r rheswm hwn yn £9.50. I archebu lle i'ch ysgol, ffoniwch 02920 794444

Pam fod cyfyngiad taldra ar bengwiniaid?

Roedd gwneuthurwr y pengwiniaid wedi dylunio'r dyfeisiau hyn ar gyfer defnyddwyr o dan 1.2M o uchder. Pan fydd y pengwiniaid yn cael eu defnyddio gan westeion sy'n uwch na'r uchder hwn, mae'r Pengwiniaid yn ansefydlog, mae canran disgyrchiant y pengwiniaid yn newid, ac felly'n beryglus. Gofynnir i unrhyw westai a ddarganfyddir yn ddefnyddio pengwin, sy'n uwch na'r terfyn taldra, adael yr iâ a gadael y pengwin, heb ad-daliad.

Sut ydw i'n defnyddio pengwin?

I ddefnyddio Pengwin, rhaid i chi fod o dan 1.2M o daldra. Mae pengwiniaid i'w gwthio o'r tu ôl gan y defnyddiwr, gan ddefnyddio'r dolenni. Ni ddylai plant sefyll ar flaen y pengwin, gydag oedolyn yn eu gwthio, neu'n eistedd ar y pengwin. Mae yna gyfarwyddiadau diogelwch ar gyfer y pengwiniaid ar gael yn y Rinc, rhaid i'r rhain gael eu ufuddhau. Gofynnir i unrhyw berson neu bersonau a ddarganfyddir yn ddefnyddio pengwin mewn modd anniogel, adael yr iâ a gadael y pengwin, heb ad-daliad.

Ble mae Winter Wonderland Caerdydd?

Lleolir Winter Wonderland Caerdydd ar Lawnt Neuadd y Ddinas, o flaen Neuadd y Ddinas ar Heol Gerddi’r Orsedd, Caerdydd. Y côd post ar gyfer safle'r digwyddiad yw CF10 3ND.

Ble alla i barcio fy nghar?

Mae digonedd o barcio ar y stryd a meysydd parcio ger y Winter Wonderland. Gallwch barcio ar y stryd trwy dâlu ac arddangos, tra bod pob maes parcio yn cario tariffau gwahanol. Mae'r parciau ceir o fewn ychydig funudau o gerdded o’r Winter Wonderland.

Beth yw prisiau’r tocynnau?

Rhaid prynu tocyn ar gyfer pob sglefrwr. Gall wylwyr edrych am ddim. Rhaid i bob sglefrwr fod â thocyn dilys i gael mynediad i'r iâ. Mae prisiau tocynnau'n amrywio.

A oes unrhyw docynnau consesiwn?

Oes, rydym yn cynnig consesiynau ar gyfer myfyrwyr, personél milwrol, a defnyddwyr cadair olwyn.

Beth yw ansawdd yr Iâ?

Cynigir y rinc iâ fel maes dros dro trefol, ac felly nid yw wedi'i fwriadu ar gyfer defnydd proffesiynol. Caiff wyneb yr iâ ei wirio rhwng pob sesiwn ar gyfer ansawdd, ac os oes angen ail-wynebu. Gall yr iâ naill ai fod yn sych neu'n wlyb. Mae'r ddau yn gwbl addas ar gyfer sglefrio. Mae rhew gwlyb yn deillio o amodau hinsoddol, y gwynt, a'r broses ail-wynebu. Cofiwch fod iâ, wrth ei natur, yn wyneb llithrig, a bod damweiniau ac anafiadau yn gallu digwydd o fod ar yr iâ. Os yw'r iâ yn wlyb, fe allwch wlychu os byddwch yn cwympo arno. Yn ystod sesiynau prysur, gall yr wyneb iâ fod yn anesmwyth ac yn rhychlyd oherwydd gweithrediad sglefrio. Sicrhewch eich bod yn sglefrio mewn ffordd addas, gan gadw golwg ar yr amodau iâ a sglefrwyr eraill bob tro.

Beth sy'n digwydd os ydw i’n cael damwain ar yr iâ?

Mae sglefrio iâ yn gamp, ac fel pob chwaraeon, mae ganddi rywfaint o risg i'r rhai sy’n cymryd rhan. Mae iâ yn wyneb llithrig, ac mae llithro a chwympiadau yn digwydd. Yn ein hymrwymiadau, rydym yn sicrhau bod tîm meddygol proffesiynol wrth law i ddelio â'r holl ddigwyddiadau / damweiniau sy'n digwydd ar yr iâ. Yn y lle cyntaf, bydd ein Plismyn Iâ yn asesu'r sefyllfa, ac, os bydd angen, yn galw cymorth meddygol i'r iâ. Mae ystafell/pabell feddygol ar wahân ar y safle, yma byddwch chi'n cael eich asesu a'ch trin gan y darparwr meddygol. Mae sglefrio iâ yn chwaraeon yr ydych yn ymwneud â wrth eich gwirfodd, ac yn ymgymryd â'r risg eich hun yn gyfan gwbl. Mae'r sglefriwr yn cydnabod bod iâ yn wyneb llithrig iawn ac, yn dibynnu ar lefel sgiliau a phrofiad unigol, gall sglefrio iâ gynnwys disgyn ar yr iâ, gwrthdrawiadau gyda sglefrwyr eraill, gwrthrychau neu strwythurau eraill, ac felly'n cael ei ystyried yn weithgaredd peryglus, y mae'r sglefriwr wedi dewis cymryd rhan yn wirfoddol, gyda gwybodaeth lawn, yn derbyn a rhagdybio unrhyw a phob risg o niwed difrifol, marwolaeth neu ddifrod difrifol i eiddo. Ni fydd y rheolwyr yn gyfrifol am unrhyw anafiadau, damweiniau na cholled, sut bynnag eu cafwyd, gan y sglefrwr.

Rwyf wedi colli eitem o eiddo personol beth alla i wneud?

Pan fyddwch yn sylwi gyntaf eich bod wedi colli eiddo personol, gwnewch yn siŵr bod hyn yn cael ei adrodd i'r rheolwr. Rydym yn casglu ac yn cadw, am amser cyfyngedig, yr holl eiddo a gollwyd ac a ddarganfuwyd. Os byddwn yn darganfod eich eiddo, byddwn yn rhoi gwybod i chi ac wrth gwrs, yn dychwelwch unrhyw eitemau atoch chi. Nid fydd y rheolwyr yn gyfrifol am eiddo personol sydd wedi mynd ar goll neu ei ddwyn. Ni fydd y rheolwyr yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod, er enghraifft, o eitemau personol. Rhaid i eitemau sydd wedi eu colli a'u canfod ar ôl cyfnod o 21 diwrnod, ac na ddychwelwyd neu a adferwyd gan y perchennog, eu gwaredu.

Pam bod teledu cylch cyfyng yn y Winter Wonderland?

Mae teledu cylch cyfyng yn cael ei ddefnyddio ym mhob un o'n lleoliadau sglefrio. Cofnodir delweddau 24 awr y dydd ar gyfer dibenion diogelwch personol, diogelwch eiddo ac yswiriant. Mae'r rinc iâ ei hun yn cynnwys camerâu teledu cylch cyfyng, mae pob damwain sy'n digwydd ar yr iâ yn cael ei recordio ar gamerâu CCTV diffiniad uchel ar gyfer amddiffyn y trefnwyr yn erbyn hawliadau twyllodrus.

Pam na alla i wisgo fy nghwfl (hood) ar fy mhen?

Mae gwisgo cyflau yn cyfyngu ar weledigaeth ymylol y sglefrwr. Rhaid i bob sglefriwr fod yn gwbl ymwybodol o'u hamgylchedd, ac felly ni ddylid gwisgo cwfl. Mae hyn er lles gwell diogelwch i bob sglefriwr.

Beth am dywydd eithafol?

Prif elyn y Winter Wonderland yw gwynt. Mae cyflymder gwynt uchel yn effeithio ar ddiogelwch pob un o'r mynychwyr. Mae llwythi gwynt yn erbyn strwythurau megis pebyll ac atyniadau ffair yn gallu penderfynu os yw’r digwyddiad i gau. Mae trefnwyr yn monitro pob digwyddiad tywydd eithafol sy'n effeithio ar weithrediad diogel y digwyddiad. Graddfeydd diogelwch y strwythurau o ran cyflymder gwynt sy’n pennu'r cyflymder gwynt gweithredol diogel ar gyfer y digwyddiad. Mewn gwyntoedd uchel, gall trefnydd y digwyddiad benderfynu, am resymau diogelwch i gau a chanslo sesiynau. Ar adeg fel hon, cynigir sesiwn arall i’r sglefrwyr nad oeddent wedi gallu sglefrio.

A alla i gymryd lluniau ar yr iâ?

Na, ni chaniateir defnyddio camerâu a ffonau symudol gan sglefrwyr ar yr iâ o gwbl. Mae hyn er lles eich diogelwch chi eich hun, a diogelwch pob sglefriwr. Mae'r rheolwyr wedi darparu gwasanaeth ffotograffiaeth allanol i gymryd lluniau ar yr iâ i chi, a gwerthu printiau ac chynnyrch difyr eraill.

A allaf ddefnyddio fy ffôn symudol ar yr iâ?

Na, ni chaniateir defnyddio ffonau symudol gan sglefrwyr ar yr iâ o gwbl. Mae hyn er lles eich diogelwch chi, a diogelwch pob sglefriwr, ac wrth gwrs er lles diogelwch eich dyfeisiadau electronig drud.

A allaf i smygu neu ddefnyddio teclyn anweddu neu ‘vape’ yn y Winter Wonderland?

Ni chaniateir ysmygu nac anweddu/e-sigaréts mewn unrhyw adeilad, neu babell. Ni chaniateir ysmygu mewn unrhyw fan yn y parc, boed ar y prif lawr, yr ardal cyfnewid sglefrynnau, y bar nac ardaloedd eraill. Mae smygu tra'n sglefrio ar yr iâ wedi ei wahardd yn llwyr.

Pam na allaf berfformio triciau ar yr iâ?

Mae'r rinc yn cael ei gynnig fel man hamdden i bawb, ac mae'n darparu ar gyfer pob oed a gallu. Nid yw'r rinc ar gyfer defnydd proffesiynol, ac o'r herwydd ni chaniateir sglefrio ar gyflymder, sglefrio am yn ôl, triciau na symudiadau acrobatig. Nid yw gwehyddu, chwarae o gwmpas na sglefrio mewn cadwyni o fwy na 2 sglefriwr chwaith yn cael eu caniatáu. Mae hyn ar gyfer eich diogelwch eich hun, a diogelwch pob sglefriwr.

A allaf i gario fy mhlentyn ar yr iâ?

Na. Mae iâ wrth ei natur yn wyneb llithrig iawn, ac felly mae'n cyflwyno nifer o risgiau. Ni chaniateir i sglefrwyr gludo sglefrwyr eraill, fel arfer plant, tra ar yr wyneb iâ. Mae hyn, wrth gwrs, ar gyfer eich diogelwch eich hun, a'r holl sglefrwyr eraill.

A allaf fynd â'm bag ar yr iâ?

Na. Ni chaniateir i unrhyw fagiau, bagiau llaw, pyrsiau na sachau cefn gael eu cludo gan sglefriwr tra ar yr iâ. Gadewch eich holl eitemau rhydd yn yr ystafell ddillad, neu gyda rhywun sydd ddim yn sglefrio.

Pwy sy'n gyfrifol os caf ddamwain?

Mae sglefrio iâ yn gamp y mae'r sglefriwr wedi dewis cymryd rhan ynddi yn wirfoddol, gyda gwybodaeth lawn, derbyniad a rhagdybiaeth o unrhyw a phob risg o niwed, marwolaeth neu ddifrod difrifol i eiddo. Mae'r wyneb iâ, wrth ei natur, yn wyneb llithrig a pheryglus iawn. Mae pob sglefriwr yn cymryd rhan yn y chwaraeon o sglefrio iâ yn gyfan gwbl ar risg eu hunain. Mae'r sglefriwr yn cydnabod bod yr iâ yn llithrig ac, yn dibynnu ar lefel sgiliau a phrofiad unigol, gall sglefrio iâ gynnwys cwympo ar yr iâ, gwrthdrawiadau gyda sglefrwyr eraill, gwrthrychau neu strwythurau, ac felly gellir ei ystyried yn weithgaredd peryglus. Bydd pob llithriad, cwymp a gwrthdrawiad, ac anafiadau sy'n deillio o hynny wrth sglefrio, neu wrth fod ar yr iâ, yn gyfrifoldeb ac yn fai y sglefriwr unigol. Mae pob sglefriwr wedi gwneud penderfyniad ymwybodol i sglefrio iâ, a chymryd rhan yn y gamp yn eu hewyllys rhydd. MAE POB SGLEFRIWR YN DERBYN POB RISG SY'N GYSYLLTIEDIG Â SGLEFRIO IÂ NEU TRA AR WYNEB YR IÂ, AC YN CYTUNO Â BOB RISG SY'N GYSYLLTIEDIG Â SGLEFRIO IÂ NEU BOD AR WYNEB YR IÂ AC YN CYTUNO EU BOD YN GWBL GYFRIFOL AM EU DIOGELWCH EU HUNAIN
 AC YN DERBYN YR AMDAU HYN FEL RISG PERSONOL EU HUNAIN, AC YN GADAEL Y TREFNYDD / GWEITHREDWR DIGWYDDIADAU YN RHYDD O PHOB AC UNRHYW GYFRIFOLDEB.

A oes Asesiad Risg ar gael ar gyfer Sglefrio?

Na. Nid oes asesiad risgyn cael ei darparu gan y gweithredwr ar gyfer chwaraeon sglefrio iâ. Tybir i bob sglefrwyr ddeall y risgiau sy'n gysylltiedig â'r gamp y maent yn cymryd rhan ynddi yn wirfoddol. Dylai ysgolion ac ymweliadau grŵp trefnus eraill gynnal eu hasesiad risg eu hunain ar gyfer eu hymweliad â Winter Wonderland.

A oes angen i mi gyd-fynd â 'm plentyn / plant ar yr i â?

RHAID i bob plentyn rhwng 3 a 7 oed fynd ar y rhew dan ofal rhiant / gwarcheidwad sy'n 18 oed neu'n hŷn. Rydym yn argymell uchafswm o 4 o blant i 1 oedolyn. Rydym hefyd yn argymell bod plant dan 12 oed yn dod gydag oedolyn, ond nid oes angen i'r oedolyn sglefrio.

Beth allaf i ei wneud os yw fy sglefrynnau yn anghyfforddus?

Os ydych chi'n teimlo bod eich sglefrynnau’n anghyfforddus, gwelwch aelod o'n staff cyfnewid sglefrynnau, a fydd yn hapus i newid eich offer yn rhad ac am ddim. Rydym yn argymell sanau sgïo trwchus ar gyfer cysur ychwanegol. Mae sanau tenau tra’n sglefrio yn aml yn arwain at bothelli yn ffurfio. Sicrhewch eich bod yn gwisgo sanau trwchus wrth sglefrio. Mae sanau trwchus ar gael i'w prynu o fewn yr ardal cyfnewid sglefrynnau.

Oes angen i mi rentu sglefrynnau?

Na. Darperir sglefrynnau iâ i sglefrwyr yn rhad ac am ddim. Rydych chi'n cyfnewid eich esgidiau eich hun ar gyfer pâr o sglefrynnau ar gyfer eich sesiwn. Gwnewch yn siŵr fod eich esgid sglefrio yn ffitio’n gywir, ac eich bod yn gwisgo sanau sgïo trwchus cyn mynd i'r iâ. Bydd eich esgidiau yn cael eu dychwelyd atoch chi, pan fyddwch chi'n dychwelyd eich sglefrynnau.

Pa mor finiog yw llafnau sglefrio?

Mae llafn sglefrio wedi’i thorri i broffil cafniog penodol, ac nid yw'n cyflwyno ochr finiog fel llafn cyllell. Mae pob un o'n sglefrynnau yn cael eu gwirio a'u harchwilio'n rheolaidd, ac yn cael eu hogi’n broffesiynol. Maent yn cael eu cywiro / eu proffilio i gafn sydd orau ar gyfer rinc iâ cyhoeddus. Mae'r proffil yn cynnig mwy o afael ac yn  brathu’n well ar yr iâ. Ni chaiff y llafnau eu cywiro ar gyfer sglefrio cyflymder na gwibio. Yn y bôn, mae llafn sglefrio wedi'i siapio trwy greu dyffryn berffaith, wedi'i lliniaru ar waelod y llafn. Mae hwn yn ffurfio pâr o ymylon miniog yn eithafion allanol y llafnau sy'n rhoi rheolaeth i sglefrwyr ar yr iâ. Y dyffryn hwn yw’r cafn, neu'n fwy manwl "radiws y cafn”.